30.12.2019 hyväksytyt säännöt.


Yhdistyksen nimi on Suomen Silkkivinttikoirakerho r.y. Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toimialue koko maa.


Yhdistyksen tarkoituksena on edistää, ohjata ja valvoa voittoa tavoittelematta silkkivinttikoirien kasvatusta ja jalostusta sekä toimia aatteellisena järjestönä jäsentensä kesken näiden koiraharrastuksen edistämisessä.


Tarkoituksensa tukemiseksi yhdistys voi järjestää näyttelyitä, kilpajuoksuja ja muita vastaavanlaisia tapahtumia sekä erilaisia koulutustilaisuuksia. Yhdistys myös ohjaa ja opastaa jäseniään silkkivinttikoirien kasvatustoiminnassa.
Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä toimintansa rahoittamiseksi muodostaa rahastoja, ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia, harjoittaa kahvila- ja kioski- sekä julkaisutoimintaa sekä järjestää arpajaisia.


Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä yksityiset henkilöt, jotka hallitus hyväksyy jäseniksi sille jätetyn hakemuksen perusteella. Perhejäseneksi hallitus voi hyväksyä henkilön, joka on varsinaisen jäsenen kanssa samassa taloudessa asuva perheenjäsen. Perhejäsen saa äänioikeuden täytettyään 15 vuotta. Yhdistys voi kutsua hallituksen ehdotuksesta kunniajäseneksi sen toiminnassa erityisesti ansioituneen henkilön yhdistyksen kokouksen tekemällä päätöksellä. Kunniajäsenellä on samat oikeudet kuin muillakin jäsenillä, kuitenkin ilman jäsenmaksuvelvoitetta.


Yhdistyksen varsinaiseksi ja perhejäseneksi liittyviltä voidaan periä liittymismaksu. Varsinainen ja perhejäsen on velvollinen suorittamaan yhdistykselle vuosittaisen jäsenmaksun 31.3. mennessä. Liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta päättää vuosittain yhdistyksen syyskokous.


Jäsen, joka menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella on tuottanut haittaa yhdistyksen toiminnalle, tai huomattavasti vaikeuttanut sitä, tai on syyllistynyt ja tuomittu eläinsuojelulain rikkomisesta, voidaan hallituksen päätöksellä erottaa määräajaksi yhdistyksestä tai erottaa kokonaan yhdistyksestä. Hallituksen tai yhdistyksen kokouksen päätöksestä voi jäsen vedota yhdistyksen kokoukseen toimittamalla 30 päivän kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan, tiedoksiantopäivää lukuunottamatta, hallitukselle sitä tarkoittavan kirjelmän. Jos jäsen haluaa erota, tehköön siitä ilmoituksen kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittakoon erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. ​Jäsen katsotaan eronneeksi jos hän ei ole maksanut erääntynyttä jäsenmaksua kahden kuukauden kuluessa sen erääntymisestä.​ ​Maksettuja jäsenmaksuja ei makseta takaisin.
Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta yhdistyksen omaisuuteen.


Yhdistyksen asioita hoitaa syyskokouksessa valittu hallitus, johon kuuluu puheenjohtajan lisäksi viisi jäsentä. Kolme jäsentä valitaan aina kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja kolme eroaa vuoron mukaan joka vuosi. Lisäksi valitaan vuosittain kaksi varajäsentä, ensimmäinen ja toinen varajäsen, jotka astuvat tässä järjestyksessä hallituksen varsinaisen jäsenen tilalle tämän ollessa estynyt. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu tarpeen vaatiessa puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun vähintään neljä jäsentä tai varajäsentä on saapuvilla puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ääni. Hallitus voi tarpeen vaatiessa asettaa avukseen toimikuntia ja työvaliokuntia.


Yhdistyksessä nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai varainhoitajan kanssa.


Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus tarvittavine asiakirjoineen on annettava ennen seuraavan vuoden tammikuun loppua toiminnantarkastajille, joiden on ne lausuntoineen palautettava hallitukselle viimeistään ennen helmikuun loppua.

10 §
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään maalis–toukokuussa ja​ syyskokous elo-marraskuussa hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle, jos hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Jos jäsen haluaa jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on siitä tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys vähintään kuukausi ennen kokousta.

11 §
Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle jäsenille lähetettävällä sähköpostilla ja yhdistyksen kotisivuilla olevalla kokouskutsulla. Tämä tapahtuu vähintään neljätoista päivää ennen kokousta ja kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltäväksi tulevat asiat. Samalla tavoin toimitetaan muutkin tiedonannot jäsenille.

12 §
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. ​Kokouksessa läsnä olevalla jäsenellä voi olla enintään neljä (4) valtakirjaääntä oman äänensä lisäksi. ​Yhdistyksen kokouksen päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, paitsi päätettäessä niistä asioista, joista näiden sääntöjen 14 §:ssä on säädetty.
Äänestykset ovat avoimia, ellei joku saapuvilla olevista jäsenistä vaadi suljettua lippuäänestystä. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja on kannattanut. Vaaleissa ja suljetuissa äänestyksissä ratkaisee arpa.

13 §
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. ​esitetään yhdistyksen tilinpäätös ja toimintakertomus edelliseltä kalenterivuodelta sekä toiminnantarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Asioista, joita ei ole kokouskutsussa mainittu, voidaan keskustella, mutta ei päättää.
8. kokouksen päätös

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus
6. vahvistetaan hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkiot seuraavaksi vuodeksi
7. esitetään hyväksyttäväksi hallituksen laatima seuraavan vuoden toiminta- ja taloussuunnitelma 8. toimitetaan hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten vaali erovuoroisten sijaan ja varajäsenten vaali
9. valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastaa
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Asioista, joita ei ole kokouskutsussa mainittu, voidaan keskustella, mutta ei päättää.
11. kokouksen päätös

14 §
Näiden sääntöjen muuttaminen tai yhdistyksen purkaminen voidaan ottaa esille ainoastaan yhdistyksen kokouksessa. Sääntöjen muuttamista koskevan päätöksen ja yhdistyksen purkamista koskevan päätöksen tekemiseen vaaditaan vähintään 2/3 annetuista äänistä. Tullakseen hyväksytyksi päätös on vahvistettava aikaisintaan yhden kuukauden kuluttua pidettävässä yhdistyksen kokouksessa yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. ​Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat Suomessa asuvien silkkivinttikoirien hyväksi. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi, käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

15 §
Muissa kohdissa noudatetaan yhdistyslakia.