päivitetty 21.5.2023

1. Yleistä

Näitä Suomen Kennelliiton säännöistä mahdollisimman pienin muutoksin modifioituja sääntöjä noudatetaan Suomen Silkkivinttikoirakerho ry:n (SuSVK ry) järjestämissä erikoisnäyttelyissä. Ilmoittaessaan koiran näyttelyyn näytteilleasettaja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja suostuu siihen, että hänen ilmoittautumislomakkeessa antamansa henkilötiedot samoin kuin koiran saama kirjallinen arvostelu voidaan julkaista näyttelyluettelossa ja virallisissa tuloksissa.

Näyttelystä on ilmoitettava vähintään kaksi kuukautta ennen sen toimeenpanemista yhdistyksen sivuilla.

Nämä säännöt on hyväksytty SuSVK:n hallituksessa. Sääntöjä voidaan tarkistaa myöhemmin, mm. jos rodun tilanne muuttuu siten, että sillä on vaikutusta näyttelyihin.

Näyttelyn käytännön järjestelyt hoitaa SuSVK:n näyttelytoimikunta. Hallitus nimeää näyttelytoimikunnalle puheenjohtajan, joka kokoaa ympärilleen muun toimikunnan.

2. Ulkomuototuomari

SuSVK ry:n näyttelytoimikunta hyväksyy ulkomuototuomarin. Tuomarin tulee olla ensisijaisesti pitkän linjan vinttikoirakasvattaja tai painavin perustein vinttikoiraharrastaja.

3. Osallistumisoikeus

Näyttelyyn saavat osallistua koirat, jotka on rekisteröity ISWS:ssä (International Silken Windhound Society), UKC:ssa tai FCI:n tai AKC:n tunnustamassa rekisterissä.

3.1 Terveysmääräykset

Näyttelyyn ei saa osallistua

 • sairas koira
 • kantava narttu 30 vuorokautta ennen laskettua aikaa ensimmäisestä astutuksesta laskettuna (laskettu aika on 63 vrk) ja synnyttänyt narttu alle 75 vuorokautta synnytyksen jälkeen
 • vaarallisen vihainen koira
 • koira, jolle on tehty jokin toimenpide rotumääritelmän mukaan viaksi katsottavan ominaisuuden korjaamiseksi
 • Kennelliiton yleisen antidoping-säännön vastainen koira

Tuomari tarkistaa urosten kivekset. Myös pentuluokassa kilpailevalla koiralla on oltava normaalit kivekset. Tuomarin todettua, ettei uroksella ole normaalit kivekset, urosta ei arvostella. Jos kyse on pentuluokan koirasta, sille annetaan kirjallinen arvostelu, mutta sitä ei sijoiteta.

SuSVK ry:n näyttelyissä on epävirallinen Kotikoiraluokka johon voivat osallistua koirat, jotka eivät saa osallistua muihin luokkiin, esim. kivespuutteelliset urokset.

Koirien on täytettävä voimassa olevat Kennelliiton rokotusmääräykset.

3.2 Muut osallistumisoikeuteen liittyvät määräykset

Näyttelyyn osallistuvien koirien karvapeitteen värjääminen tai rotumääritelmän vastainen trimmaus, tai karvapeitteen, kirsun ja ihon käsitteleminen sellaisilla aineilla, jotka vaikuttavat väriin, muotoon ja rakenteeseen on kielletty.

Sääntöjen vastaisen menettelyn tutkimiseksi on näyttelytoimikunnan valtuuttamalla henkilöllä oikeus ottaa koirista tarvittavia näytteitä näyttelyn aikana tai viiden vuorokauden kuluessa näyttelyn päättymisestä.

3.3 Tuomaria koskevat osallistumisoikeuteen liittyvät määräykset

Tuomarin tai hänen perheenjäsenensä omistama tai kasvattama koira, tai koira joka on rekisteröity tuomarin kennelnimelle, ei saa osallistua näyttelyyn jossa kyseinen tuomari arvostelee tätä rotua.

4. Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on tehtävä SuSVK ry:n hyväksymällä lomakkeella, joka on maksuineen toimitettava näyttelytoimikunnalle ennen ilmoittautumisajan päättymistä. FCI/SKL:n lomake on aina hyväksyttävä lomake.

Koira on ilmoitettava johonkin laatuarvosteluluokkaan sillä nimellä, jolla se on rekisteröity.

Jos koirasta on tahallisesti ilmoittauduttaessa annettu vääriä tietoja, koira voidaan sulkea näyttelystä ja mitätöidä sille jo mahdollisesti annetut tulokset.

5. Ilmoittautumisen peruuttaminen

Ilmoittautumismaksu palautetaan, jos

 • näyttely peruutetaan
 • näytteilleasettaja kutsutaan kyseisen rodun tuomariksi
 • koiran kasvattaja kutsutaan kyseisen rodun tuomariksi
 • koira on ilmoittautumisen jälkeen sairastunut tai kuollut
  (sairaudesta/kuolemasta on esitettävä kahden viikon sisällä näyttelyn päättymisestä eläinlääkärintodistus, joka saa olla päivätty viimeistään kaksi päivää näyttelyn jälkeen)
 • tuomari joudutaan vaihtamaan ja näytteilleasettaja haluaa siksi peruuttaa ilmoittautumisen

Puutteellisten rokotusten vuoksi hylätyn koiran ilmoittautumismaksua ei palauteta.

6. Näytteilleasettajia koskevia määräyksiä

Näytteilleasettaja ei saa puhutella tuomaria ennen arvostelua eikä arvostelun aikana ilman pakottavaa syytä.

Jos näytteilleasettaja häiritsee tai sopimattomalla tavalla moittii tuomaria tai toimii muuten näiden sääntöjen vastaisesti, voi SuSVK ry määrätä hänelle seuraamuksen (esim. poistaa paikalta).

Näytteilleasettajan tulee huolehtia koiransa hyvinvoinnista ja hyvästä kohtelusta.

7. Vastuu

SuSVK ry tai sen toimitsijat eivät vastaa niistä vahingoista, joita koiralle tai sen omistajalle/haltijalle voi sattua, tai joita koira aiheuttaa näyttelyn aikana.

8. Koirien arvostelu

Ulkomuototuomari antaa jokaisesta arvostelemastaan koirasta kirjallisen lausunnon. Lomakkeen jäljennös annetaan koiran näytteilleasettajalle. Koiraa ei saa häiritä arvosteltaessa, eikä pyrkiä huonontamaan sen kilpailumahdollisuuksia. Koiran esiintymistä ei saa koettaa parantaa kehän ulkopuolelta.

Arvostelusta myöhästynyt koira voi saada ainoastaan laatuarvostelun.

Laatuarvostelussa palkittua koiraa ei saa viedä pois näyttelystä ennen kuin se on esiintynyt kaikissa luokissa johon se on ilmoitettu, tai mihin sillä on osallistumisoikeus. Näyttelytoimikunnalla on oikeus antaa koiralle pakottavasta syystä lupa poistua aikaisemmin.

Tuomari voi niin harkitessaan hyväksyä eläinlääkärintodistuksen ja huomioida sen arvostelussaan, jos koiralla on näyttelyarvosteluun vaikuttava vamma (esim. nikamavika hännässä tai hammaspuutos). Esitetystä todistuksesta on tehtävä merkintä arvostelulipukkeeseen.

9. Arvosteluperusteet

Koirat arvostellaan luokittain näyttelysäännön mukaisessa järjestyksessä.

9.1 Laatuarvostelu

Laatuarvostelussa annetaan niin monta “ERI” laatumainintaa kuin koirien laatu edellyttää.

Laatumaininnat:

Erinomainen (ERI)

Voidaan antaa koiralle, joka on hyvin lähellä rotumääritelmän ihannetta, joka esitetään erinomaisessa kunnossa, jolla on harmoninen, tasapainoinen luonne, joka on korkealuokkainen ja joka on olemukseltaan erinomainen. Sen ulkomuodolliset ansiot ovat suuret ja virheet vähäiset ja sen tulee omata sukupuolelleen tyypilliset piirteet.

Erittäin hyvä (EH)

Voidaan antaa koiralle, joka omaa rodulle tyypilliset piirteet, jolla on tasapainoinen rakenne, ja joka on hyvässä kunnossa. Muutama vähäinen virhe voidaan sallia, mutta ei rakenteellisia virheitä. Tämä laatumaininta voidaan antaa vain tasokkaalle koiralle.

Hyvä (H)

Annetaan koiralle, joka on rodulleen tyypillinen, mutta sillä on selkeitä virheitä.

Tyydyttävä (T)

Tulee antaa koiralle, joka vastaa rotuaan ilman yleisesti hyväksyttyjä rodun piirteitä, tai jonka fyysisessä kunnossa on toivomisen varaa.

Hylätty

Tulee antaa koiralle, joka ei tyypiltään tai ulkomuodoltaan vastaa rotumääritelmää, jonka käytös ei ole rotumääritelmän mukainen, joka on selvästi vihainen, jolla on kivespuutos tai epänormaalit kivekset, vakavaa poikkeavuutta purennassa tai leuoissa, tai joka osoittaa selvästi merkkejä albinismista.

Tämä laatuarvostelu voidaan antaa myös koiralle, joka ei vaikuta terveeltä.

Koirat, joille ei voida antaa mitään edellä mainituista laatumaininnoista poistetaan kehästä maininnalla:

EVA, ei voida arvostella

Tämä maininta annetaan koiralle, joka ei liiku, hyppii jatkuvasti esittäjänsä ympärillä tai pyrkii ulos kehästä, jonka liikkeitä on mahdoton arvostella tai jos koira jatkuvasti välttelee tuomarin käsittelyä ja tekee mahdottomaksi tarkastaa purennan ja hampaat, rakenteen, hännän tai kivekset, tai jos on havaittavissa jälkiä toimenpiteistä tai käsittelystä, jotka näyttävät vilpin yritykseltä tai tuomarilla on syytä epäillä, että koiralla olevaa vikaa on korjailtu (esim. silmäluomia, korvia tai häntää). Syy, miksi koiraa ei voida arvostella on kirjattava arvosteluun.

9.2 Kilpailuarvostelu

Kilpailuarvostelussa tuomari sijoittaa luokittain ”erinomainen” tai ”erittäin hyvä” laatumaininnalla palkitut neljä (4) parasta koiraa paremmuusjärjestykseen. Nämä saavat merkinnän sijoituksesta arvosteluunsa.

SA, sertifikaatin arvoinen

Tuomari voi harkintansa mukaan antaa sekä kilpailuarvostelussa sijoittuneille että muille luokassa kilpailleille, erinomaisella palkituille koirille SA:n, joka oikeuttaa koiran osallistumaan paras uros- ja paras narttu -luokkaan.

10. Arvosteluluokat

Koira voi kasvattaja- ja jälkeläisluokkaa lukuun ottamatta kilpailla vain yhdessä laatuarvosteluluokassa, joka ilmoittajalla on mahdollisuus valita sääntöjen mukaan.

Urokset ja nartut arvostellaan erikseen rotunsa paras, jälkeläis- ja kasvattajaluokkia lukuun ottamatta.

 • kotikoiraluokka, epävirallinen arvostelu koirille, joilla esim. kivespuutoksia tai muita epäkohtia, jotka estävät sen esittämisen virallisissa luokissa.
 • pentuluokka (PEK), kilpailuarvostelu koirille, jotka viimeistään näyttelyn alkamista edeltävänä päivänä täyttävät seitsemän (7) kuukautta, mutta eivät ole täyttäneet yhdeksää (9) kuukautta. Tuomari voi antaa kunniamaininnan (KP) pennuille, jotka hän katsoo sen arvoisiksi. Paras kunniapalkinnon saanut uros- ja narttupentu osallistuvat rotunsa paras pentu -kilpailuun. Pentuluokka on epävirallinen. Pentuluokkia voi olla useampia (esim. pikkupennut 5-7 kk) jos näyttelytoimikunta niin päättää.
 • junioriluokka (JUN), laatuarvostelu koirille, jotka viimeistään näyttelyn alkamista edeltävänä päivänä täyttävät yhdeksän (9) kuukautta, mutta eivät ole täyttäneet 18 kuukautta.
 • nuorten luokka (NUO), laatuarvostelu koirille, jotka viimeistään näyttelyn alkamista edeltävänä päivänä täyttävät 15 kuukautta, mutta eivät ole täyttäneet kahta vuotta (24 kk).
 • avoin luokka (AVO), laatuarvostelu koirille jotka viimeistään näyttelyn alkamista edeltävänä päivänä täyttävät 24 kuukautta. Luokassa ei ole yläikärajaa.
 • käyttöluokka (KÄY), käyttöluokkaan osallistumisen ehtona on voimassa oleva kilpailukirja. Lisäksi koiran on täytynyt osallistua vähintään kahteen (2) kansalliseen tai kansainväliseen kilpailuun ja sen on molemmissa kilpailuissa oltava sijoittunut parhaaseen puolikkaaseen osallistujamäärästä. Maastojuoksukilpailuissa koiran on täytynyt saavuttaa vähintään 75 % enimmäispistemäärästä. Kilpailutulosten välillä tulee olla vähintään yksi vuosi ja yksi päivä. Ilmoitettaessa vinttikoira käyttöluokkaan on kopio koiran kilpailukirjasta oheistettava näyttelytoimikunnalle
  TAI
  ISWS käyttövalion arvo.
  Tuloksiksi eivät kelpaa veteraani- tai sprintteriluokissa saavutetut tulokset.
 • valioluokka (VAL), laatuarvostelu koirille, jotka viimeistään näyttelyn alkamista edeltävänä päivänä täyttävät 24 kuukautta ja jotka ovat jonkin FCI:n, UKC:n tai AKC:n tunnustaman kenneljärjestön tai ISWS:n muotovalioita. Valio on ilmoitettava aina valioluokkaan, ellei koiralla ole oikeutta osallistua käyttö- tai veteraaniluokkaan.
 • veteraaniluokka (VET), laatuarvostelu koirille, jotka viimeistään näyttelyn alkamista edeltävänä päivänä täyttävät 8 vuotta.
 • paras urosluokka (PU), paras narttuluokka (PN), tähän luokkaan ovat oikeutettuja osallistumaan koirat, jotka ovat sijoittuneet juniori-, nuorten-, avoin-, valio-, käyttö- tai veteraaniluokassa neljän parhaan joukkoon laatumaininnalla ”erinomainen” ja saaneet SA:n.
 • rodun paras -luokassa (ROP/VSP) rodun parhaan valintaan osallistuvat paras uros ja paras narttu. Voittanut koira on rotunsa paras ja toinen vastakkaisen sukupuolen paras.
 • paras juniori -luokassa parhaan juniorin valintaan osallistuvat laatumaininnalla ”erinomainen” palkitut junioriluokkien koirat.
 • kasvattajaluokka (KAS), on laatuarvostelu, jossa kasvattaja kilpailee kolmen kasvattamansa silkkivinttikoiran muodostamalla ryhmällä. Koirat voivat olla samasta pentueesta, mutta niiden on oltava palkittu laatumaininnalla ”erinomainen” tai ”erittäin hyvä” tässä näyttelyssä. Kasvattaja saa kilpailla yhdessä näyttelyssä vain yhdellä ryhmällä. Jos tuomari katsoo ryhmän olevan riittävän tasalaatuinen ja korkeatasoinen, hän voi antaa sille kunniapalkinnon (KP).

Kasvattajaluokan kilpailuarvostelu (KAK), tuomari sijoittaa neljä (4) kasvattajaryhmää paremmuusjärjestykseen.

 • jälkeläisluokka (JÄL), laatuarvostelu, jossa uros tai narttu kilpailee kolmen samanrotuisen jälkeläisensä muodostamalla ryhmällä. Koirat voivat olla yhdestä pentueesta, mutta niiden on oltava palkittu laatumaininnalla ”erinomainen” tai ”erittäin hyvä” tässä näyttelyssä. Koira saa kilpailla vain yhdellä ryhmällä yhdessä näyttelyssä. Siitoskoiraa ei tarvitse ilmoittaa muihin luokkiin. Jos tuomari katsoo ryhmän olevan riittävän tasalaatuinen ja korkeatasoinen, hän voi antaa kunniapalkinnon (KP).
  Jälkeläisluokan kilpailuarvostelu (JÄK), tuomari sijoittaa neljä (4) jälkeläisryhmää paremmuusjärjestykseen.
 • paras veteraani -kilpailuun (ROP-VET/VSP-VET) osallistuvat luokkansa voittaneet veteraanit, jotka on palkittu arvosanalla ”erinomainen”.

 

11. Palkintoa osoittavat värit

Laatuarvostelun tulos osoitetaan seuraavin värein:

erinomainen punainen
erittäin hyvä sininen
hyvä keltainen
tyydyttävä vihreä
hylätty harmaa
EVA ruskea

 

Kilpailuarvostelun sijoitus osoitetaan seuraavin värein:

 1. punainen
 2. sininen
 3. keltainen
 4. vihreä

Muut värit:

ROP punakeltainen
VSP vihreävalkoinen
SA vaaleanpunainen
KP violetti
SuSVK valionarvo sinipunavalkoinen
ISWS valionarvo sinivihreä

12. Arvostelun muuttaminen

Tuomari ei voi muuttaa koirasta antamaansa arvostelua ellei ole sattunut järjestely- tms. virhettä (esim. koira on arvosteltu luokassa, johon sillä ei ole ollut oikeutta osallistua). Muutos on suoritettava näyttelytoimikunnan jäsenen kanssa.

Tuomarin arvostelusta ei voi valittaa, ellei tuomari ole toiminut näiden sääntöjen tai hyvän tavan vastaisesti.

13. Tittelit

SuSVK Voittaja, Juniorivoittaja ja Veteraanivoittaja (+ vuosiluku)
SuSVK Voittaja, Juniorivoittaja ja Veteraanivoittaja -tittelit voidaan jakaa vuosittain SuSVK:n Voittaja-erikoisnäyttelyssä. Tittelit voidaan jakaa kummankin sukupuolen parhaalle koiralle, parhaalle juniorille ja parhaalle veteraanille, joka on saanut laatumaininnan “eri” ja SA:n.

ISWS valio
ISWS:n hyväksymissä näyttelyissä voidaan jakaa ISWS:n näyttelypisteet. Pisteet jaetaan parhaalle urokselle ja nartulle, jotka eivät näyttelypäivään mennessä ole saavuttaneet ISWS-valionarvoon tarvittavia pisteitä. ISWS-valioarvo jaetaan ISWS:n näyttelysääntöjen mukaan.

SuSVK valio
SuSVK:n hyväksymissä näyttelyissä, jotka eivät ole ISWS-näyttelyitä, voidaan jakaa SuSVK:n valiopisteet. Pisteet (5 pistettä) jaetaan vain Paras Uros/Narttu -kilpailuluokassa sijoittuneelle urokselle/nartulle, joka ei vielä ole SuSVK valio. Vain laatumaininnalla “eri” ja SA palkitut koirat voivat kilpailla SuSVK valio -pisteistä. Valioitumiseen tarvitaan 15 pistettä.

14. Muut ohjeet

SuSVK ry:n näyttelytoimikunta voi pakottavista syistä rajoittaa näyttelyyn osallistumista tai antaa muita näyttelyn toimeenpanoa koskevia erikoismääräyksiä.

15. Valitukset

Valitus näitä sääntöjä vastaan tehdyistä rikkomuksista on toimitettava näyttelytoimikunnalle kirjallisena viimeistään näyttelyä seuraavana päivänä, ja mukaan on liitettävä kaksi kertaa ilmoittautumismaksun suuruinen summa. Valitusmaksu maksetaan takaisin jos moite havaitaan aiheelliseksi. Näyttelytoimikunta antakoon päätöksensä kahdeksan päivän kuluessa valituksen saapumisesta. Päätös toimitetaan kirjallisena.